Projekt „Działamy lokalnie”

Projekt skierowany do osób zamieszkujących gminę Wasilków i należących do jednej z grup defaworyzowanych:

– korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;
– osób z niepełnosprawnością lub rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością;
– bezrobotnych.

Priorytetowo będą traktowane osoby korzystające z PO PŻ, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, w gorszym położeniu na rynku pracy (kobiety). Termin realizacji: 01.02.2018 r. – 30.10.2018 r.