O nas

Została już ukończona rejestracja naszego Koła. Poniżej zamieszczamy nasze dane.

NAZWA:  STOWARZYSZENIE  „KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH” W DĄBRÓWKACH

ADRES:    DĄBRÓWKI , ul. Wesoła 23
16-010 WASILKÓW

STRONA:  WWW.KGWDABROWKI.ORG

MAIL:        KOLO@KGWDABROWKI.ORG

TEL:          602476601

KRS:          0000388951

REGON:   200448378

NIP:           9662070151

KONTO:    46 1870 1045 2078 1071 3885 0001 Nest Bank


Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach  w styczniu 2011 roku reaktywowało swoją działalność.

Dąbrówki, 1/2/2011 r

Cele działalności

Na zebraniu walnym ustanowiono następujące cele działalności:

 1. Obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin
 2. Działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich
 3. Dążenie do poprawy ochrony zdrowia
 4. Rozwój przedsiębiorczości kobiet
 5. Praca pozaszkolna z młodzieżą
 6. Działalność sportowo-rekreacyjna mieszkańców wsi
 7. Rozwój życia  kulturalno – oświatowego oraz  społecznego  wsi

Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich

  §1

 1. Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, samorządną i niezależną od  organów administracji państwowej organizacją
 2. Koło Gospodyń Wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, poprzez wybrane w  sposób demokratyczny organy, atakże określa zakres i formy swojej działalności
 3. Członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich mogą być mieszkanki wsi i osoby związane charakterem swojej pracy ze środowiskiem wiejskim

 §2

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich mają prawo:

 1. Uczestniczyć w zebraniach Koła Gospodyń Wiejskich
 2. Wybierać i być wybranymi do władz Koła
 3. Wnioskować w sprawach kierunków i zakresu działalności Koła Gospodyń Wiejskich

§3

Do obowiązków członkiń Koła Gospodyń Wiejskich należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Koła Gospodyń Wiejskich
 2. Przestrzeganie regulaminu
 3. Uiszczanie składki członkowskiej
 4. Dbanie o stały rozwój oraz dobro Koła Gospodyń Wiejskich

§4

 1. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członkiń należy do kompetencji Walnego Zebrania Koła Gospodyń Wiejskich
 2. Skreślenie z listy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich następuje na skutek:
  • Wystąpienia z Koła
  • Nie wywiązywania się z obowiązków regulaminowych
  • Zgonu członkini