Podlasie – kraina pieśni i poezji patriotycznej

Zadanie publiczne „Podlasie – kraina pieśni i poezji patriotycznej ” skierowane jest do mieszkańców gminy Wasilków, a szczególnie sołectwa Dąbrówki. To kolejna inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich, która ma na celu budowę świadomości narodowej, integrowanie lokalnej społeczności. Celem zadania jest popularyzacja postaw patriotycznych wśród mieszkańców sołectwa, szczególnie młodych mieszkańców oraz podtrzymywanie i propagowanie tradycji narodowych oraz pamięci historycznej, szerzenie znajomości lokalnej twórczości poetyckiej, lokalnych poetów, przypomnienie historycznych i patriotycznych pieśni w wykonaniu lokalnych zespołów śpiewaczych.

Realizacja zadania polegać będzie na przygotowaniu Przeglądu poezji lokalnych twórców oraz pieśni historycznych i patriotycznych w wykonaniu lokalnych (z obszaru trzech powiatów} zespołów śpiewaczych; pomiędzy prezentacją poszczególnych Zespołów będzie prezentowana twórczość lokalnych poetów w wykonaniu samych poetów oraz przedstawicieli lokalnej społeczności. Tematyka prezentowanej poezji oscylować będzie gównie wokół umiłowania ziemi ojczystej. Planowane na Przegląd Pieśni i poezji zaproszenie np. p. Leonardy Szubzdy z Sokółki i skupienie się gównie na Jej poezji. W ramach przygotować do Przeglądu zaplanowano cykl następujących zajęć

  1. Warsztaty muzyczne – przygotowanie 5 pieśni historycznych i patriotycznych – do 7 uczestników, 8 dni x 2 h = 16 h zajęć
  2. Warsztaty poetyckie – wybór i przygotowanie recytacji utworów poetyckich – do 5 uczestników 8 dni x 2 h = 16 h zajęć
  3. Przeglądu pieśni historycznych i patriotycznych – przygotowanie przeglądu, zaproszenie uczestników Przeglądu (Zespoły z trzech powiatów województwa podlaskiego, zaproszonych lokalnych poetów i odtwórców Ich poezji) i widzów: mieszkańców sołectwa Dąbrówki i innych sołectw z gminy Wasilków oraz osób towarzyszących zaproszonym Zespołom i lokalnym poetom -występy

Celem projektu jest propagowanie i upowszechnianie historii lokalnej małej ojczyzny, przypominanie o tradycji walk o niepodległość i suwerenność oraz budowania świadomości narodowej, kultywowanie lokalnej kultury i lokalnych twórców, co wpisuje się Cel operacyjny 3.2 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, a dokładnie w punkt 2: Wzmacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej. Umożliwiając kontakt z dziedzictwem regionu rozbudzamy aktywne uczestnictwo w świecie tradycji, rozwijamy potrzebę tworzenia wspólnoty, ciągłości narodowej oraz propagujemy i podtrzymujemy tradycje ludowe. Projekt składa się z dwóch uzupełniających się części. Pierwsza część to warsztaty upowszechniające historię, patriotyzm i kulturę na Podlasiu. Druga cześć dotyczy upowszechniania i prezentacji przygotowanych pieśni i utworów poetyckich.

Zajęcia realizowane będą w świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (ul. Wesoła 7), a Przegląd na boisku przy Remizie OSP lub w Remizie OSP w Dąbrówkach (ul. Starowiejska 114).

 

Wydarzenia

Pieśni i poezja patriotyczna – spotkanie

Przegląd poezji lokalnych twórców oraz pieśni historycznych i patriotycznych